New Page 1
Thứ Năm

Trang chủ Liên hệ

TÌM KIẾM dem truy cap
TÌM KIẾM

Hình ảnh mới nhất
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
Giá vàng
Xổ số kiến thiết
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
THỐNG KÊ
Số người online: 93

Lượt truy cập: 2867702
Tổ Sinh - KTNN
Bài tập về các qui luật di truyền (trắc nghiệm)

Bài tập Lai một tính- qui luật phân li:

1. Gen A quy định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Nếu F1 thu được đồng tính thì kiểu gen của bố, mẹ là:        (1) AA x aa       (2) AA x Aa       (3) AA x AA        (4) aa x aa 

                  A. (1), (3).                        B. (1), (2).                         C. (1), (2), (3).                   D. (1), (2), (3), (4).

2. Ở cà chua, màu quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả màu vàng. Khi lai hai giống cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng với nhau được F1, tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau thì kết quả F1, F2 lần lượt là

                  A. 100% quả vàng; 75% quả vàng: 25% quả đỏ.             

                  B. 100% quả đỏ; 75% quả đỏ: 25% quả vàng.

                  C. 100% quả đỏ, 75% quả quả vàng: 25% đỏ.                 

                  D. 100% quả vàng; 75% quả đỏ: 25% quả vàng.

3. Ở cây hoa dạ lan hương, cây hoa đỏ có kiểu gen RR, hoa trắng có kiểu gen rr, kiểu gen Rr cho hoa màu hồng. Lai hai giống thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng với nhau được F1, tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau thì kết quả F1, F2

                  A. F1: 100% hoa đỏ – F2: 75% hoa đỏ: 25% hoa trắng.   

                  B. 100% hoa đỏ – F2: 25% hoa đỏ: 50% hoa hồng: 25% hoa trắng           .

                  C. 100% hoa hồng – F2: 25% hoa đỏ: 50% hoa hồng: 25% hoa trắng.      

                  D. 100% hoa hồng – F2: 25% hoa đỏ: 25% hoa hồng: 50% hoa trắng.      

4. Cho biết một gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai Aa x Aa cho ra đời con có

                  A. 2 kiểu gen, 3 kiểu hình.                                     B. 2 kiểu gen, 2 kiểu hình.

                  C. 3 kiểu gen, 2 kiểu hình.                                     D. 3 kiểu gen, 3 kiểu hình.

5. Trong trường hợp trội không hoàn toàn. Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai:   P: Aa x Aa lần lượt là:

A. 1 : 2: 1 và 1: 2 :1      B. 3 : 1 và 1 : 2 : 1        C. 1 : 2 : 1 và 3 : 1        D. 3 : 1 và 3: 2 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Để biết kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội, ta có thể căn cứ vào kết quả của

                  A. lai thuận nghịch.                  B. lai xa.                 C. lai phân tích.                           D. lai gần.

7. Ở đậu Hà lan, quả không ngấn (B), quả có ngấn (b). Đem lai cây có quả không ngấn với cây có quả ngấn thu được 50% có quả không ngấn: 50% có quả ngấn. Phép lai phù hợp là

                  A. BB x bb.                  B. Bb x Bb.                       C. Bb x bb.                         D. bb x bb.

 

Qui luật phân li độc lập:

8. Khi đem lai 2 giống đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, ở thế hệ F2, Menđen đã thu được tỉ lệ phân li về kiểu hình là

            A. 3: 3: 1: 1                         B. 3: 3: 3: 3                         C. 1: 1: 1: 1                         D. 9: 3: 3: 1

9. Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các tính trạng trội là trội hoàn toàn và các cặp gen phân li độc lập. Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về với n cặp tính trạng tương phản thì tỉ lệ phân li kiểu gen, kiểu hình ở F2 lần lượt được xác định theo công thức là

                  A. (1+ 2+ 1)n , (1+ 2+ 1)n .                                    B. (3+ 1)n , (3+ 1)n .

                  C. (3+ 1)n , (1+ 2+ 1)n .                                         D. (1 +2+ 1)n , (3+ 1)n .

10. Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm về hai tính trạng màu sắc và hình dạng hạt ở đậu Hà lan, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vì

                  A. F2 có 4 kiểu hình.  

                  B. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.

                  C. tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội: 1lặn.

                  D. tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

11. Các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau thì cá thể có kiểu gen AaBBdd cho số lọai giao tử là

                  A. 2                            B. 4.                                 C. 6.                                              D. 8.

12.  Loại giao tử AbD có thể tạo ra từ kiểu gen nào sau đây?

A. AABBDD       B. AABbdd       C. AabbDd        D. aaBbDd

13.  Kiểu gen không tạo được giao tử aBD là:

A. AaBBDD      B. aaBBDD     C. AaBbDd      D. aaBBdd

14. Cho biết một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độ lập và tổ hợp tự do. Phép lai AaBbDd x  Aabbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn về cả ba cặp tính trạng  là :

            A. ½                                   B. 1/8                                 C. 1/32                               D. 1/16

15. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng là trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt xanh; gen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với gen b quy định hạt nhăn. Các gen này phân li độc lập. Cho đậu hạt vàng, trơn giao phấn với đậu xanh, nhăn thu được F1 có số cây hạt xanh, nhăn chiếm tỉ lệ 25%. Kiểu gen của các cây bố, mẹ có thể là

            A. AABB và aabb.             B. AaBB và aabb.               C. AaBb và aabb.               D. AABb và aabb.

16. Mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho thế hệ sau phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1: 1: 1: 1?

                  A. Aabb x aaBb.         B. AaBb x aaBb.                 C. aaBb x AaBB.                D. aaBb x aaBb.

17. Ở đậu Hà lan các tính trạng thân cao (A), hoa đỏ (B) trội hoàn toàn so với các tính trạng thân thấp (a), hoa trắng (b); các cặp alen này di truyền độc lập. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân cao, hoa trắng đời lai thu được tỉ lệ 3 cao, đỏ: 3 cao, trắng: 1 thấp, đỏ: 1 thấp, trắng. Thế hệ P có kiểu gen là

                  A. AABb x Aabb.                                                              B. AaBb x Aabb.    

                  C. AaBB x Aabb.                                                          D. AaBb x aaBb.

18. Phép lai nào dưới đây sẽ cho thế hệ sau phân tính (3: 3: 1: 1)?

A. AaBb aaBb     B. Aabb AaBB               C. AaBb AABb         D. AaBb AaBB

19. Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBb x aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ

            A. 9: 3: 3: 1.                        B. 1: 1: 1: 1.                        C. 1: 1.                               D. 3: 1.

20. Biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do. Theo lí thuyết, phép lai AaBBDD. AaBbDd cho tỉ lệ kiểu hình trội về cả ba cặp tính trạng ở F1 là

            A. 48/64                             B. 1/16                               C. 9/64                               D. 27/64

21. Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCc x AaBbCc cho tỉ lệ kiểu hình A–bbC– ở đời con là

                  A. 1/64.                               B. 3/64.                    C. 9/ 64.                                      D. 9/16.

22. Cho cây đậu Hà Lan có kiểu gen AaBbDdEe tự thụ phấn, trong trường hợp phân li độc lập, tác động riêng rẽ, trội lặn hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời sau số cá thể có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng chiếm tỉ lệ

            A. 9/32.                              B. 27/256.                           C. 81/256.                           D. 4/128.

Bài tập tương tác gen:

23. Ở ngô, tính trạng kích thước thân do hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau tương tác kiểu bổ sung quy định. Kiểu gen có mặt đồng thời 2 alen trội A và B thân cao, kiểu gen thiếu một hoặc hai alen trội này đều cho thân thấp. Cho giao phấn 2 thứ ngô thuần chủng thân cao và thân thấp giao phấn với nhau thu được F1 đều có thân cao, tíêp tục chho F1 giao phấn với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F2

                  A. 3 thân cao: 1 thân thấp.                                    B. 9 thân cao: 7 thân thấp.

                  C. 15 thân cao: 1 thân thấp.                                   D. 13 thân cao: 3 thân thấp.

24. Một loài thực vật, nếu có hai gen trội A và B trong cùng kiểu gen thì cho hoa màu đỏ, các kiểu gen khác đều cho hoa màu trằng. Cho lai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen. Kết quả lai phân tích ở Fa là 

                  A. 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng.                                          B. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

25. Ở một loài thực vật, kích thước thân cây do ba cặp gen không alen tương tác với nhau theo kiểu cộng gộp quy định. Cứ mỗi alen trội làm cây thấp đi 10cm. Cây cao nhất có kiểu gen a1a1a2a2a3a3 và cao 200cm. Cho lai cây cao nhất với cây thấp nhất, kích thước của cây F1 là:

                  A. 100cm.                      B. 150cm.                      C. 170cm.                        D. 140cm.

26. Lai cây quả đỏ thuần chủng với cây quả vàng thuần chủng thu được F1 100% cây quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 271 cây quả đỏ, 209 cây quả vàng. Cho biết không có đột biến mới xảy ra. Tính trạng trên di truyền theo quy luật

            A. hoán vị gen.                    B. tương tác bổ sung.          C. liên kết gen.                    D. tương tác cộng gộp.

27. Ở ngô, ba cặp gen không alen (A,a;B,b và D,d) nằm tên 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau, tưong tác cộng gộp cùng quy định tính trạng, chiều cao cây. Sự có mặt của mỗi gen trội trong kiểu gen làm cây cao thêm 5 cm. Cho biết cây thấp nhất có chiều cao 120 cm. Kiểu gen nào sau đây là của cây có chiều cao 130 cm?

            A.AABBDD                      B.BBDD                            C.AabbDd                          D.aaBbdd

28. Ở một loài thực vật, khi lai giữa dạng hoa đỏ thẫm thuần chủng và dạng hoa trắng thuần chủng được F1 toàn hoa màu hồng. Khi cho F1 tự thụ phấn ở F2 thu được tỉ lệ: 1 đỏ thẫm : 4 đỏ tươi : 6 hồng: 4 đỏ nhạt: 1 trắng. Quy luật di truyền đã chi phối phép lai này là:

A. Tương tác át chế giữa các gen không alen.             B. tương tác bổ trợ giữa các gen không alen.

C. Tương tác cộng gộp giữa các gen không alen.        D. Phân li độc lập.

 

Bài tập Liên kết gen, Hoán vị gen:

29. Một cơ thể có kiểu gen Ab/aBliên kết hoàn toàn, khi giảm phân cho loại giao tử Abvà aB mỗi loại chiếm tỉ lệ:

            A. 40%.                              B. 50%.                              C. 20%.                              D. 10%.

30. Một cơ thể có kiểu gen Ab/aB, khi giảm phân với tần số hoán vị gen là 20% thì tỉ lệ giao tử AB sẽ là

            A. 40%.                              B. 5%.                                C. 20%.                              D. 10%.

31. Với tần số hoán vị gen là 20%, cá thể có kỉểu gen cho tỉ lệ các loại giao tử là

                  A. AB = ab = 20%; Ab = aB = 30%                     B. AB = ab = 30%; Ab = aB = 20%

                  C. AB = ab = 40%; Ab = aB = 10%                      D. AB = ab = 10%; Ab = aB = 40%

32. Một cơ thể có kiểu gen Ab/aB Dd. Nếu quá trình giảm phân xảy ra với tần số hoán vị gen là 25% thì tỉ lệ loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là

            A. AB D = Ab d = aB D = ab d = 6,25%.                       B. AB D = AB d = ab D = ab d = 6,25%.

            C. AB D = AB d = ab D = ab d = 12,5%.                       D. AB D = Ab d = aB D = ab d = 12,5%.

33. Một loài thực vật, gen A quy định cây cao, alen a: cây thấp; gen B quả đỏ, alen b: quả trắng. Các gen liên kết hoàn toàn trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho cây có kiểu gen  giao phấn với cây có kiểu gen , tỉ lệ kiểu hình ở F1

                  A. 1cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ                         B. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng

                  C. 3 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ                       D. 3 cây cao, quả đỏ: 1cây thấp, quả trắng

34. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen 1: 1: 1: 1?

A. ´                          B. ´                            C. ´                                           D. ´

35. Một loài thực vật, các tính trạng quả đỏ (A), tròn (B) trội hoàn toàn so với các tính trạng quả vàng (a), bầu dục (b). Trong quá trình phát sinh gia tử có hiện tượng hóan vị gen xảy ra với tần số 40%. Lai hai giống thuần chủng quả đỏ, tròn và quả vàng, bầu dục với nhau được F1. Cho F1 lai phân tích thì tỉ lệ phân li kiểu hình là :

                  A. 30% quả đỏ, tròn : 30% quả vàng, bầu dục : 20% quả đỏ, bầu dục : 20% vàng, tròn

                  B. 30% quả đỏ, bầu dục : 30% quả vàng, tròn: 20% quả đỏ, tròn: 20% vàng, bầu dục 

                  C. 40% quả đỏ, tròn : 40% quả vàng, bầu dục : 10% quả đỏ, bầu dục : 10% vàng, tròn

                  D. 40% quả đỏ, bầu dục : 40% quả vàng, tròn: 10% quả đỏ, tròn: 10% vàng, bầu dục 

36. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả bầu dục; các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 3: 1?

            A. AB/ab x AB/ab.             B. Ab/aB x Ab/aB.             C. Ab/aB x ab/ab.               D. aB/ab x Ab/Ab.

37. Ở một loài thực vật , gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả bầu dục; các gen liên kết hoàn toàn với nhau.Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1?

            A. AB/ab x AB/aB                                                       B.Ab/aB x Ab/aB

            C. Ab/AB x ab/ab                                                         D.ab/ab x Ab/aB

 

Bài tập liên kết với giới tính- Di truyền ngoài nhân:

38. Ở ruồi giấm, gen trội (W) quy định màu mắt đỏ, gen lặn (w) quy định màu mắt trắng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Kết quả của phép lai ruồi giấm đực mắt đỏ với ruồi giấm cái mắt trắng theo lý thuyết là

            A. 50% ♂mắt đỏ : 50% ♀ mắt trắng                             

            B. 50% ♀mắt đỏ : 50% ♂ mắt trắng

            C. 25% ♂mắt đỏ : 25% ♀ mắt đỏ : ♂25%  mắt trắng : ♀ 25% mắt trắng

            D. 50% ♂mắt đỏ : 50% ♀ mắt đỏ

39. Ở người bệnh mù màu (đỏ -lục) do gen lặn m trên X qui định (ko alen trên Y). Gen M qui định phân biệt màu rõ, NST Y không mang gen tương ứng. Trong 1 gia đình, bố mẹ đều phân biệt màu rõ sinh cô con gái dị hợp về gen này, kiểu gen bố mẹ là:

A. XMXM x XMY.      B. XMXM x XmY.      C. XMXm x XmY.       D. XMXmx XMY.

40.  Hiện tượng di truyền theo dòng mẹ liên quan đến trường hợp nào sau đây?

A. Gen trên NST X      B. Gen trên NST Y.       C. Gen trong tế bào chất.      D. Gen trên NST thường


Các tin cùng mục khác :
thông tin du lịch
Thông báo
» THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN
Đăng nhập
Truong THPT Phan Chu Trinh

 Tên :       
 Mật khẩu:

   

Thông tin các tổ
» ÔN THI THPT QUỐC GIA - CHUYÊN ĐỀ ĐỀ ĐỌC HIỂU MÔN NGỮ VĂN
» ÔN THI CHUÊN ĐỀ 2 : NGHỊ LUẬN XÃ HỘI - MÔN NGỮ VĂN THPT QUỐC GIA 2014-2015
» ENGLISH 11-REVIEW FOR UNITS 12, 13, 15
» ENGLISH 10-UNIT 13: FILMS AND CINEMA
» ENGLISH 10-REVIEW FOR UNITS 12, 13, 14
Liên kết website