New Page 1
Thứ Năm

Trang chủ Liên hệ

TÌM KIẾM dem truy cap
TÌM KIẾM

Hình ảnh mới nhất
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
Giá vàng
Xổ số kiến thiết
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
THỐNG KÊ
Số người online: 24

Lượt truy cập: 2867702
Tổ Sử - GDCD
ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I (năm học 2010-2011)

Môn : Giáo dục công dân

Giới hạn chương trình : Khối 10 (Từ bài 4 đến bài 7 )

 

 

KHỐI 10 :

 

I.Mục tiêu bài học :

-         Giúp học sinh ôn lại các kiến thức đã học , nắm lại những nội dung cơ bản ở mỗi bài học

-         Khả năng vận dụng kiến thức và liên hệ thực tế.

II.Phương pháp :

-         Giảng giải , đàm thoại , phân tích vấn đề ….

III. Một số nội dung cơ bản học sinh cần nắm :

Bài 4: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG , PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG.

-Nêu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng .

-Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động , phát triển của sự vật và hiện tượng .

-> HS biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật và hiện tượng ,có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi.

Bài 5: CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG ,PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG.

-Nêu được khái niệm chất và lượng của sự vật và hiện tượng .

- Biết được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật và hiện tượng .

->HS chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng , sự biến đổi của lượng và chất .HS có ý thức kiên trì trong học tập và rèn luyện , không coi thường việc nhỏ , tránh các biểu hiện nôn nóng trong cuộc sống .

Bài 6 : KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG.

-Nêu được khái niệm phủ định , phủ định biện chứng và phủ định siêu hình .

-Biết được phát triển là khuynh hướng chung của sự vật và hiện tượng .

-> HS so sánh được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình, biết phê phán thái độ phủ định sạch trơn quá khứ hoặc kế thừa thiếu chọn lọc đối với cái cũ , ủng hộ cái mới , bảo vệ cái mới , cái tiến bộ .

Bài 7 : THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC .

-Biết được nhận thức là gì ?

-Hiểu khái niệm thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức .

-> HS giải thích được mọi hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn . Có ý thức tìm hiểu thực tế và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống hằng ngày .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I (năm học 2010-2011)

Môn : Giáo dục công dân

                                            Giới hạn chương trình : Khối 11 (Từ bài 4 đến bài 7 )

 

KHỐI 11:

 

I.Mục tiêu bài học :

-         Giúp học sinh ôn lại các kiến thức đã học , nắm lại những nội dung cơ bản ở mỗi bài học

-         Khả năng vận dụng kiến thức và liên hệ thực tế.

II.Phương pháp :

-         Giảng giải , đàm thoại , phân tích vấn đề ….

III. Một số nội dung cơ bản học sinh cần nắm :

Bài 4 : CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ .

-         Nêu được khái niệm cạnh tranh trong sản xuất , lưu thông hàng hoá và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh .

-         Hiểu mục đích cạnh tranh , các loại cạnh tranh , tính hai mặt của cạnh tranh.

->  HS phân biệt mặt tích cực của cạnh tranh và mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất , lưu thông hàng hoá và nhận xét được tình hình cạnh tranh trong sản xuất , lưu thông hàng hoá ở địa phương . Biết ủng hộ các biểu hiện tích cực , phê phán các biểu hiện tiêu cực của cạnh tranh trong sản xuất , lưu thông hàng hoá .

Bài 5: CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ.

-         Nêu được khái niệm cung –cầu

-         Hiểu được mối quan hệ cung –cầu ,vai trò của quan hệ cung –cầu trong sản xuất , lưu thông hàng hoá .

-         Nêu được sự vận dụng quan hệ cung –cầu của Nhà nước , người sản xuất và kinh doanh , người tiêu dung .

->  HS biết giải thích ảnh hưởng của giá cả thị trường đến cung –cầu của một sản phẩm ở địa phương,  có ý thức tìm hiểu mối quan hệ cung-cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá .

Bài 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ , HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC .

-         Hiểu được thế nào là công nghiệp hoá , hiện đại hoá , vì sao nước ta phải thực hiệncông nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước.

-         Nêu được nội dung cơ bản của CNH, HĐH đất nước .

->  HS biết xác định trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước . Có thái độ tin tưởng , ủng hộ đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước ta về CNH, HĐH đất nước .Quyết tâm học tập , rèn luyện để trở thành người lao động đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Bài 7 : THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC .

-Nêu được thế nào là thành phần kinh tế .

- Nêu được sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

-Nắm được một số đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay .

- Hiểu được vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần .

-> HS biết phân biệt các thành phần kinh tế ở địa phương ,xác định trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. Có thái độ tin tưởng , ủng hộ đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước , tích cực tham gia kinh tế gia đình phù hợp với điều kiện của gia đình và khả năng của bản thân .

                                    

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I (năm học 2010-2011)

Môn : Giáo dục công dân

                                            Giới hạn chương trình : Khối 12 (Từ bài 2 đến bài 5 )

 

 

 

KHỐI 12 :

 

I.Mục tiêu bài học :

-         Giúp học sinh ôn lại các kiến thức đã học , nắm lại những nội dung cơ bản ở mỗi bài học

-         Khả năng vận dụng kiến thức và liên hệ thực tế. Giúp học sinh nắm một số điều luật có liên quan đến nội dung ôn tập .

II.Phương pháp :

-         Giảng giải , đàm thoại , phân tích vấn đề ….

      Bài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

-         Các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật .

-         Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí .

->  Trách nhiệm của công dân (Học sinh )trong việc thực hiện trách nhiệm pháp lí .

-     Cần nắm một số điều luật ở phần tham khảo của sách giáo khoa .

Bài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT .

-         Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ ; trách nhiệm pháp lí .

-     Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật     (HS cần liên hệ bản thân ) .

-      Cần nắm một số điều luật ở phần tham khảo của sách giáo khoa .

Bài 4:  QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI .

-         Nêu được khái niệm , nội dung một số quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội (Hôn nhân và gia đình , Lao động , Kinh doanh )

-         Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực xã hội .

-> HS biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực hôn nhân và gia đình ,lao động , kinh doanh . Thái độ tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong cuộc sống hằng ngày , phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân .

-     Cần nắm một số điều luật ở phần tham khảo của sách giáo khoa .

      Bài 5 : QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC , TÔN GIÁO .

-         Nêu được khái niệm , nội dung , ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các dân tộc , tôn giáo .

-> HS  phân biệt được những việc làm đúng và sai trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc , tôn giáo .Biết xử sự phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo . Có thái độ ủng hộ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc , tôn giáo , có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc , tôn giáo và phê phán những hành vi gây chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo .

-     Cần nắm một số điều luật ở phần tham khảo của sách giáo khoa .


Các tin cùng mục khác :
VÀI DÒNG TÂM SỰ SAU HAI NĂM VỀ DƯỚI MÁI TRƯỜNG PHAN CHU TRINH (02/11/2014)
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI "EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM" (13/08/2014)
CHUYẾN THĂM NGHĨA TÌNH CỦA TỔ SỬ- GIÁO DỤC CÔNG DÂN (20/03/2014)
THÔNG BÁO VỀ NGOẠI KHÓA KỈ NIỆM 69 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CỦA TỔ SỬ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN (19/12/2013)
Sơ lươc lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam (19/12/2013)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ KHỐI 11 (02/12/2013)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ KHỐI 10 (28/11/2013)
NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ HỘI HALLOWEEN (31/10/2013)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN L SỬ KHỐI 10 (16/10/2013)
TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG (06/09/2013)
thông tin du lịch
Thông báo
» THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN
Đăng nhập
Truong THPT Phan Chu Trinh

 Tên :       
 Mật khẩu:

   

Thông tin các tổ
» ÔN THI THPT QUỐC GIA - CHUYÊN ĐỀ ĐỀ ĐỌC HIỂU MÔN NGỮ VĂN
» ÔN THI CHUÊN ĐỀ 2 : NGHỊ LUẬN XÃ HỘI - MÔN NGỮ VĂN THPT QUỐC GIA 2014-2015
» ENGLISH 11-REVIEW FOR UNITS 12, 13, 15
» ENGLISH 10-UNIT 13: FILMS AND CINEMA
» ENGLISH 10-REVIEW FOR UNITS 12, 13, 14
Liên kết website